Molimo sačekajte...

Elektronska pošta


MAPEI KERAFLEX S1

  • Fotografija 1
Cena:
3,000.00 Din.
Brend:
Isporuka:
(Kurirska služba)
Količina:
Bookmark and Share


Tehničke karakteristike / Opis proizvoda

KERAFLEXPoboljšan lepak na cementnoj osnovi sa produženim otvorenim vremenom zapolaganje keramičkih pločica i kamena, bez klizanja na vertikalnim površinama.Klasifikacija u skladu s normom EN 12004Keraflexjepoboljšani lepak (2) na cementnoj osnovi (C) s produženim otvorenim vremenom (E)bez klizanja (T) na vertikalnim površinama, u klasiC2TE.PODRUČJA PRIMENEZa unutrašnje i spoljašnje lepljenje keramičkih pločica, kamena i mozaika na sve vrste podova, zidovai plafona. Takodje je pogodan za tačkasto lepljenje izolacionih materijala, kao što suekspandiranipolistiren, kamena i staklena vuna, heraklit, zvučno-izolacione ploče, itd.Primeri primene•Lepljenje keramičkih pločica, kamena i mozaika na sljedeće podloge:-zidovi omalterisani klasičnim ili cementnim malterima-unutarnji zidovi od gas-betona-gips ili anhidritni estrih nakon nanošenja Primer-a G-podloge s podnim grejanjem, ako se polažu s pločicama formata manjim od900 cm2-cementne estrihe, pod uslovom da su suvi i dovoljno sazreli.-unutrašnje obojene zidove, pod uslovom da je bojadobro vezala-vodonepropusne membraneMapelasticiliMapegumWP•pločica na pločicu postojeće podne obloge ako se popločava pločicama do 900 cm2•lepljenje maloformatnih pločica u školjkama bazena•lepljenje podnih obloga koje su izložene visokom opterećenjuTEHNIČKE KARAKTERISTIKEKeraflexje sivi ili beli prah koji se sastoji od cementa ifinog peska. Sadrži visoko kvalitetnesintetske smole i posebne dodatke, prema formuli razranenoj u MAPEI istraživačkoj laboratoriji.Kada se pomeša s vodom, dobije se masasa sledećim svojstvima:•Jednostavno se nanosi.•Vrlo je tiksotropan;Keraflexse može nanositi na vertikalne površine bez curenja, štoomogućava da položene pločice ne klize,čak ni teške pločice.•Pločice se mogu nanositi od vrha na dole, bez upotrebekrstića.•Odlična prionjivost na materijale koji se uobičajeno koriste u gradjevinarstvu.•Stvrdnjava bez značajnijeg skupljanja.•Ima produženo otvoreno vreme.PREPORUKENe primjenjujteKeraflex:•na betonu koji je podložan jakom skupljanju•na zidovima i podovima izloženim jakim gibanjima ili vibracijama (drvo, vlaknasti cementitd.)•na metalnim površinama•kod polaganja gdje se traži debljina lepila veća od 5 mmPOSTUPAK PRIMENEPriprema podloge:Podloga mora biti ravna, mehanički postojana, bez ostataka nevezanih delova, masnoća, ulja,boja, voska itd.Vlažne površine mogu usporiti vreme vezivanjaKeraflex-a.Ne bi trebalo vršiti polaganje keramičkih pločica na cementnim podlogama podložnim skupljanju,stoga u proljeće i leto malteri moraju vezati najmanje sedam danaza svaki cm debljine. Cementniestrisi moraju imati ukupno vreme vezivanja najmanje 28 dana, osim ako su izvedeni saspecijalnim vezivima za MAPEI estrihe, kao što suMapecem,TopcemiliTopcem Pronto.Vodom navlažite površine koje su se zagrejale od sunca kako bi ih rashladili. Gipsane podloge ianhidritni estrisi moraju biti potpuno suvi (max. ostatak vlage 0,5 %), dovoljnočvrsti i bez prašine.Vrlo je važno da se predhodno obradePrimer-omGiliMapeprim-omSP. U prostorijama savelikom vlagom, podlogu treba predhodno obraditiPrimer-omS.Priprema mešavine:PomešajteKeraflexsčistom vodom, dok ne dobijete jednoličnu smešu bez grudvica. Ostavite daodstoji oko 5 min, pa ponovo promešajte. Koristite30-32 dela vode za svakih 100 delovaKeraflex-a, težinski, što bi iznosilo 7,5 -8 litara vode na25 kg praha. Tako izmešan,Kerafleximarok primene oko 8 sati.Nanošenje mešavine:Keraflexse nanosi na podlogu nazubljenom lopaticom. Odaberite lopaticu s kojomćete potpunoprekriti poleninu pločica koje polažete.Da bi postigli dobru prionjivost, nanesite najpre na podlogu tanki slojKeraflex-a koristeći glatkustranu lopatice. Odmah nakon toga, nanesite željenudebljinuKeraflex-a koristeći odgovarajućunazubljenu lopaticu, u zavisnosti od vrste i veličine pločica ( vidi «Potrošnja»).Kod spoljnih podova i zidova od keramičkih pločica većih od 900 cm2, podova koji se morajuizravnati kod polaganja ili su izloženi teškim opterećenjima, kod polaganja u školjkama bazenakoji su napunjeni vodom, nanesite lepilo i na poleninu pločice (metoda «dvostrukogpremazivanja»)kako bi potpuno prekrili pločicu.Polaganje pločica:Pločice ne treba kvasiti pre polaganja. Samo kod vrlo prašnjavih polenina pločica, preporučujese uronjavanje pločice učistu vodu.Kod polaganja pločicu trebačvrsto pritisnuti, da bi lepilo potpuno prekrilo pločicu.U uslovima normalne temperature i vlage, otvoreno vrijemeKeraflex-a je oko 30 min.Nepovoljni vremenski uslovi (jako sunce, suv vetar,visoke temperature itd.) ili vrlo upijajućepodloge mogu smanjiti otvoreno vreme,čak na samo nekoliko minuta.Zbog toga je važno da se dobro proveri da se nije stvorila skrama na površini nanesenog lepila,koje mora ostati sveže. Ako nije sveže, osvežite gatako da po njemu prenete nazubljenomlopaticom.Ne preporučuje se lepilo prskati vodom, jer umjesto da rastopiskramu, vodaće stvoriti nelepivifilm.Ako je potrebno, pločice popravite u roku 60 minuta od polaganja.Popločavanje uradjeno sKeraflex-om ne sme se prati niti izlagati kiši najmanje 24sata i morase zaštititi od mraza i jakog sunca najmanje 5-7 dana.Tačkasto lepljenje izolacionih materijalaZa tačkasto lepljenje izolacionih ploča ili zvučno-izolacionih ploča, nanesiteKeraflexlopaticomili gletericom.Fugovanje i zaptivanjeZidne fuge se mogu fugovati nakon 4-8 sati, a podnefuge nakon 24 sata, specijalnom MAPEIcementnom ili epoksi masom za fugovanje, koja se isporučuje u različitim bojama.Dilatacijske fuge se moraju napuniti specijalnom MAPEI masom za zaptivanje.PROHODNOSTPodovi su prohodni nakon oko 24 sata.Bazenske školjke se mogu puniti nakon 21 dan. Type a description for this product here...


Garantovane Informacije

KERAFLEX
Poboljšan lepak na cementnoj osnovi sa produženim o
tvorenim vremenom za
polaganje kerami
č
kih plo
č
ica i kamena, bez klizanja na vertikalnim površinam
a.
Klasifikacija u skladu s normom EN 12004
Keraflex
je
poboljšani lepak (2) na cementnoj osnovi (C) s prod
uženim otvorenim vremenom (E)
bez klizanja (T) na vertikalnim površinama, u klasi
C2TE.
PODRU
Č
JA PRIMENE
Za unutrašnje i spoljašnje lepljenje kerami
č
kih plo
č
ica, kamena i mozaika na sve vrste podova, zidova
i plafona. Takodje je pogodan za ta
č
kasto lepljenje izolacionih materijala, kao što su
ekspandirani
polistiren, kamena i staklena vuna, heraklit, zvu
č
no-izolacione plo
č
e, itd.
Primeri primene

Lepljenje kerami
č
kih plo
č
ica, kamena i mozaika na sljede
ć
e podloge:
-
zidovi omalterisani klasi
č
nim ili cementnim malterima
-
unutarnji zidovi od gas-betona
-
gips ili anhidritni estrih nakon nanošenja Primer-
a G
-
podloge s podnim grejanjem, ako se polažu s plo
č
icama formata manjim od
900 cm
2
-
cementne estrihe, pod uslovom da su suvi i dovoljn
o sazreli.
-
unutrašnje obojene zidove, pod uslovom da je boja
dobro vezala
-
vodonepropusne membrane
Mapelastic
ili
Mapegum
WP

plo
č
ica na plo
č
icu postoje
ć
e podne obloge ako se poplo
č
ava plo
č
icama do 900 cm
2

lepljenje maloformatnih plo
č
ica u školjkama bazena

lepljenje podnih obloga koje su izložene visokom o
ptere
ć
enju
TEHNI
Č
KE KARAKTERISTIKE
Keraflex
je sivi ili beli prah koji se sastoji od cementa i
finog peska. Sadrži visoko kvalitetne
sintetske smole i posebne dodatke, prema formuli ra
zra
n
enoj u MAPEI istraživa
č
koj laboratoriji.
Kada se pomeša s vodom, dobije se masa
sa slede
ć
im svojstvima:

Jednostavno se nanosi.

Vrlo je tiksotropan;
Keraflex
se može nanositi na vertikalne površine bez curenj
a, što
omogu
ć
ava da položene plo
č
ice ne klize,
č
ak ni teške plo
č
ice.

Plo
č
ice se mogu nanositi od vrha na dole, bez upotrebe
krsti
ć
a.

Odli
č
na prionjivost na materijale koji se uobi
č
ajeno koriste u gradjevinarstvu.

Stvrdnjava bez zna
č
ajnijeg skupljanja.

Ima produženo otvoreno vreme.
PREPORUKE
Ne primjenjujte
Keraflex
:

na betonu koji je podložan jakom skupljanju

na zidovima i podovima izloženim jakim gibanjima i
li vibracijama (drvo, vlaknasti cement
itd.)

na metalnim površinama

kod polaganja gdje se traži debljina lepila ve
ć
a od 5 mm
POSTUPAK PRIMENE
Priprema podloge:
Podloga mora biti ravna, mehani
č
ki postojana, bez ostataka nevezanih delova, masno
ć
a, ulja,
boja, voska itd.
Vlažne površine mogu usporiti vreme vezivanja
Keraflex
-a.
Ne bi trebalo vršiti polaganje kerami
č
kih plo
č
ica na cementnim podlogama podložnim skupljanju,
stoga u prolje
ć
e i leto malteri moraju vezati najmanje sedam dana
za svaki cm debljine. Cementni
estrisi moraju imati ukupno vreme vezivanja najmanj
e 28 dana, osim ako su izvedeni sa
specijalnim vezivima za MAPEI estrihe, kao što su
Mapecem
,
Topcem
ili
Topcem Pronto
.
Vodom navlažite površine koje su se zagrejale od su
nca kako bi ih rashladili. Gipsane podloge i
anhidritni estrisi moraju biti potpuno suvi (max. o
statak vlage 0,5 %), dovoljno
č
vrsti i bez prašine.
Vrlo je važno da se predhodno obrade
Primer-
om
G
ili
Mapeprim
-om
SP
. U prostorijama sa
velikom vlagom, podlogu treba predhodno obraditi
Primer-
om
S.
Priprema mešavine:
Pomešajte
Keraflex
s
č
istom vodom, dok ne dobijete jednoli
č
nu smešu bez grudvica. Ostavite da
odstoji oko 5 min, pa ponovo promešajte. Koristite
30-32 dela vode za svakih 100 delova
Keraflex
-a, težinski, što bi iznosilo 7,5 -8 litara vode na
25 kg praha. Tako izmešan,
Keraflex
ima
rok primene oko 8 sati.
Nanošenje mešavine:
Keraflex
se nanosi na podlogu nazubljenom lopaticom. Odaber
ite lopaticu s kojom
ć
ete potpuno
prekriti pole
n
inu plo
č
ica koje polažete.
Da bi postigli dobru prionjivost, nanesite najpre n
a podlogu tanki sloj
Keraflex
-a koriste
ć
i glatku
stranu lopatice. Odmah nakon toga, nanesite željenu
debljinu
Keraflex
-a koriste
ć
i odgovaraju
ć
u
nazubljenu lopaticu, u zavisnosti od vrste i veli
č
ine plo
č
ica ( vidi «Potrošnja»).
Kod spoljnih podova i zidova od kerami
č
kih plo
č
ica ve
ć
ih od 900 cm
2
, podova koji se moraju
izravnati kod polaganja ili su izloženi teškim opte
re
ć
enjima, kod polaganja u školjkama bazena
koji su napunjeni vodom, nanesite lepilo i na pole
n
inu plo
č
ice (metoda «dvostrukog
premazivanja»)
kako bi potpuno prekrili plo
č
icu.
Polaganje plo
č
ica:
Plo
č
ice ne treba kvasiti pre polaganja. Samo kod vrlo p
rašnjavih pole
n
ina plo
č
ica, preporu
č
uje
se uronjavanje plo
č
ice u
č
istu vodu.
Kod polaganja plo
č
icu treba
č
vrsto pritisnuti, da bi lepilo potpuno prekrilo plo
č
icu.
U uslovima normalne temperature i vlage, otvoreno v
rijeme
Keraflex
-a je oko 30 min.
Nepovoljni vremenski uslovi (jako sunce, suv vetar,
visoke temperature itd.) ili vrlo upijaju
ć
e
podloge mogu smanjiti otvoreno vreme,
č
ak na samo nekoliko minuta.
Zbog toga je važno da se dobro proveri da se nije s
tvorila skrama na površini nanesenog lepila,
koje mora ostati sveže. Ako nije sveže, osvežite ga
tako da po njemu pre
n
ete nazubljenom
lopaticom.
Ne preporu
č
uje se lepilo prskati vodom, jer umjesto da rastopi
skramu, voda
ć
e stvoriti nelepivi
film.
Ako je potrebno, plo
č
ice popravite u roku 60 minuta od polaganja.
Poplo
č
avanje uradjeno s
Keraflex
-om ne sme se prati niti izlagati kiši najmanje 24
sata i mora
se zaštititi od mraza i jakog sunca najmanje 5-7 da
na.
Ta
č
kasto lepljenje izolacionih materijala
Za ta
č
kasto lepljenje izolacionih plo
č
a ili zvu
č
no-izolacionih plo
č
a, nanesite
Keraflex
lopaticom
ili gletericom.
Fugovanje i zaptivanje
Zidne fuge se mogu fugovati nakon 4-8 sati, a podne
fuge nakon 24 sata, specijalnom MAPEI
cementnom ili epoksi masom za fugovanje, koja se is
poru
č
uje u razli
č
itim bojama.
Dilatacijske fuge se moraju napuniti specijalnom MA
PEI masom za zaptivanje.
PROHODNOST
Podovi su prohodni nakon oko 24 sata.
Bazenske školjke se mogu puniti nakon 21 dan.

Pronađi slične proizvode u kategoriji


Napišite svoju recenziju / komentar ovog proizvoda

Komentari kupaca:

Ovaj proizvod nije dobio nikakve kritike. Vaš komentar je dragocen budućim kupcima. Da napišete svoje mišljenje o ovom proizvodu kliknite na dugme pored!


Korisnik koje pregledao dati proizvod, takođe je gledao i:

Dodaj na listu želja

Kliknite na dugme ispod da dodate MAPEI KERAFLEX S1 na svoju listu želja.

Slični proizvodi

Ranije pregledani proizvodi

Kupovina

Kako da kupim?
Način isporuke
Način plaćanja
Najčešće postavljana pitanja
Uslovi korišćenja
Napredna pretraga
Kompanija

Naslovna
O Nama
Zaposlenje
Kontakt


Nalog

Moj nalog
Status porudžbine
Lista želja
Prijavljivanje
Registracija

Pratite nas!


Kontkat informacije

ORHIDEJA-KOLOR d.o.o.
Suvoborska br.109
14000 Valjevo, Kolubarski okrug, [RS]
Telefona: 014/35-92-373;
014/244-955
E-mail: office@orhidejakolor.rs
Kontakt form